Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných vplyvov,    tak    aj    ľudským    zásahom,    ktoré    ich    chceli    neodborne    opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom    diela    na    základe    ktorého,    si    reštaurátor    vytvorí    plán nasledujúce    činnosti.    Reštaurátor    musí    predovšetkým    s    pokorou    slúžiť    danému    dielu.    Musí    vedieť potlačiť    svoju    osobnosť,    svoju    vlastnú    tvorivú    invenciu.    Na    reštaurátora    sa    kladú    veľmi    rozmanité požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo    obnoviť    a    prípadne    doplniť,    dobré    znalosti    dejín    umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973

reštaurovanie

nástenných malieb

- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - mozaiky 
   (tal.   sgraffiare   -   škrabať)   je   grafická umelecká    technika,    pri    ktorej    dielo vzniká     vyškrabávaním     do     viacvrs- tvovej   omietky.   Odškrabaním   omiet- ky   sa   odkrýva   spodná   vrstva   čím   sa vytvára     motív.     Sgrafito     vzniklo     v Taliansku    v    období    renesancie    ako typický      dekoratívny      prvok      tohto slohu    a    uplatňovalo    sa    pri    výzdobe fasád, neskôr aj v interiéroch.
- spevňovanie, zabezpečnenie   uvoľnenej omietky - čistenie, odsoľovanie,   odstraňovanie zákalu a premalieb - fixovanie zvetraného   zpráškovateného povrchu maľby - tmelelenie poškodeného povrchu,   trhlín a trhliniek, dopľňanie   a retušovanie - snímanie a prenášanie   nástenných malieb - konzervovanie
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš
restaurovanie fresiek restaurovanie susosia - maria sedembolestna nástenné maľby - reštaurovanie čistenie nástenných malieb
poškodenia možme rozdeliť do skupín podľa druhu a pôvodu kazov: 1. znečistenie - špina, prach, sadze 2. zakalenie povrchu maľby: a) pleseň, b) závoj zo zvetrania povrchu maľby, c) závoj zo solí z omietky alebo múru 3. ztemnenie - tmavé škvrny na nástennej maľbe 4. zvetranie farebnej vrstvy, spráškovatenie 5. trhliny a trhlinky 6. poškodenie zatekaním dažďovej vody 7. uvoľňovanie a odpadávanie omietkovej vrstvy maľby
konzervovanie nástenných malieb

Sgrafito

reštaurovanie nástenných malieb

umelecké remeslá

Reštaurovanie

Kazy na Nástenných maľbách

   Z   technického   stanoviska   rozo- znávame     dve     skupiny     násten- ných    malieb:    maľby    na    suchej omietke a fresky a sgrafitá.    Spôsoby   maľovania   týchto   dvoch skupín   sú   čo   do   niektorých   tech- nických     podrobností     rozdielne. Preto    aj    príčiny    rozkladu    týchto malieb   sú   pre   každú   techniku   do určitej   miery   iné   alebo   sú   aspoň vyvolané     inými     vplyvmi,     iným chemickým       alebo       fyzikálnym dejom.
    je    farebná    dekorácia    steny    alebo klenby     realizovaná     buď     na     suchú omietku   (al   secco),   alebo   do   čerstvej omietky   (al-fresco),   prípadne   zmieša- nou     technikou     fresco-secco.     Podľa spôsobu     prevedenia     sa     maľby     od seba    veľmi    líšia    mnohými    vlastnos- ťami   techniky   a   požitého   materiálu   a na    základe    toho    aj    odolnosťou    voči rôznym rozkladným vplyvom

Nástenná maľba

reštaurovanie kostolov freska - reštaurovanie sakrálne maľby - reštaurovanie sakrálne, nástenné maľby, fresky, reštaurovanie navštívte galériu DIELO.eu prezentácia  a  predaj  tvorby  sučasných  slovenských autorov nástenné maľby - poďakovanie
Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú jednak    pôsobeniu    času    a    prírodných    vplyvov,    tak    aj    ľudským zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne   opraviť   alebo   zdokonaliť. Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným   prieskumom   diela   na základe   ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúce   činnosti. Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu. Musí    vedieť    potlačiť    svoju    osobnosť,    svoju    vlastnú    tvorivú invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité   požiadavky   a reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak technické    .    Musí    mať    výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo obnoviť     a     prípadne     doplniť,     dobré     znalosti     dejín     umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - mozaiky 
   (tal.   sgraffiare   -   škrabať)   je   grafická   umelecká   technika,   pri ktorej   dielo   vzniká   vyškrabávaním   do   viacvrstvovej   omietky. Odškrabaním    omietky    sa    odkrýva    spodná    vrstva    čím    sa vytvára     motív.     Sgrafito     vzniklo     v     Taliansku     v     období renesancie    ako    typický    dekoratívny    prvok    tohto    slohu    a uplatňovalo sa pri výzdobe fasád, neskôr aj v interiéroch.
   je   farebná   dekorácia   steny   alebo   klenby   realizovaná   buď   na suchú    omietku    (al    secco),    alebo    do    čerstvej    omietky    (al- fresco),   prípadne   zmieša-nou   technikou   fresco-secco.   Podľa spôsobu   prevedenia   sa   maľby   od   seba   veľmi   líšia   mnohými vlastnosťami    techniky    a    požitého    materiálu    a    na    základe toho aj odolnosťou voči rôznym rozkladným vplyvom
- zpevňovanie, zabezpečnenie   uvoľnenej omietky - čistenie, odsoľovanie,   odstraňovanie zákalu a premalieb - fixovanie zvetraného   zpráškovateného povrchu maľby - tmelelenie poškodeného povrchu,   trhlín a trhliniek, dopľňanie   a retušovanie - snímanie a prenášanie   nástenných malieb - konzervovanie
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš
restaurovanie soch
umelecké remeslá
obraz poskodeny zatekajucou vodou a plesnou odstranovanie poskodeneho laku
nastenná maľba
sgrafito
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia  a  predaj  tvorby  sučasných  slovenských autorov

reštaurovanie

nástenných malieb

reštaurovanie kostolov freska - reštaurovanie sakrálne maľby - reštaurovanie sakrálne, nástenné maľby, fresky, reštaurovanie nástenné maľby - poďakovanie

Kazy na Nástenných maľbách

      Z      technického      stanoviska rozo-znávame       dve       skupiny násten-ných   malieb:   maľby   na suchej     omietke     a     fresky     a sgrafitá.      Spôsoby     maľovania     týchto dvoch   skupín   sú   čo   do   niekto- rých    technických    podrobností rozdielne.      Preto      aj      príčiny rozkladu   týchto   malieb   sú   pre každú      techniku      do      určitej miery     iné     alebo     sú     aspoň vyvolané    inými    vplyvmi,    iným chemickým     alebo     fyzikálnym dejom.
poškodenia možme rozdeliť do skupín podľa druhu a pôvodu kazov: 1. znečistenie - špina, prach, sadze 2. zakalenie povrchu maľby: a) pleseň, b) závoj zo zvetrania povrchu maľby, c) závoj zo solí z omietky alebo múru 3. ztemnenie - tmavé škvrny na nástennej maľbe 4. zvetranie farebnej vrstvy, spráškovatenie 5. trhliny a trhlinky 6. poškodenie zatekaním dažďovej vody 7. uvoľňovanie a odpadávanie omietkovej vrstvy maľby
konzervovanie nástenných malieb

Reštaurovanie

reštaurovanie nástenných malieb

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb restaurovanie nastennych malieb
Mgr. Miroslav Pribiš

reštaurovanie

nástenných malieb

- reštaurovanie   historických omietok - štukovej výzdoby - štukolustra - mozaiky 
restaurovanie starozitnosti
   (tal.   sgraffiare   -   škrabať)   je   grafická   umelecká technika,   pri   ktorej   dielo   vzniká   vyškrabávaním do   viacvrs-tvovej   omietky.   Odškrabaním   omiet- ky    sa    odkrýva    spodná    vrstva    čím    sa    vytvára motív.    Sgrafito    vzniklo    v    Taliansku    v    období renesancie ako typický dekoratívny prvok tohto slohu    a    uplatňovalo    sa    pri    výzdobe    fasád, neskôr aj v interiéroch.
     je     farebná     dekorácia     steny     alebo     klenby realizovaná   buď   na   suchú   omietku   (al   secco), alebo   do   čerstvej   omietky   (al-fresco),   prípadne zmieša-nou      technikou      fresco-secco.      Podľa spôsobu   prevedenia   sa   maľby   od   seba   veľmi líšia    mnohými    vlastnosťami    techniky    a    poži- tého   materiálu   a   na   základe   toho   aj   odolnos- ťou voči rôznym rozkladným vplyvom
- zpevňovanie, zabezpečnenie   uvoľnenej omietky - čistenie, odsoľovanie,   odstraňovanie zákalu a premalieb - fixovanie zvetraného   zpráškovateného povrchu maľby - tmelelenie poškodeného povrchu,   trhlín a trhliniek, dopľňanie   a retušovanie - snímanie a prenášanie   nástenných malieb - konzervovanie
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
restaurovanie soch
umelecké remeslá
Reštaurovanie Umelecké      diela,      historické      pamiatky      a starožitnosti     podliehajú     jednak     pôsobeniu času    a    prírodných    vplyvov,    tak    aj    ľudským zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne   opraviť alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína dôkladným     prieskumom     diela     na     základe ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledu- júce   činnosti.   Reštaurátor   musí   predovšetkým s    pokorou    slúžiť    danému    dielu.    Musí    vedieť potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú invenciu.     Na     reštaurátora     sa     kladú     veľmi rozmanité     požiadavky     a     reštaurovanie     tak vyžaduje   rôzne   kvalifikácie,   ako   umelecké,   tak technické.   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby dokázal    dielo    obnoviť    a    prípadne    doplniť, dobré    znalosti    dejín    umenia,    predovšetkým umeleckých    a    remeselných    techník    starých čias...  
obraz poskodeny zatekajucou vodou a plesnou polychromovanie drevenej sochy odstranovanie poskodeneho laku
poškodenia možme rozdeliť do skupín podľa druhu a pôvodu kazov: 1. znečistenie - špina, prach, sadze 2. zakalenie povrchu maľby: a) pleseň, b) závoj zo zvetrania povrchu maľby, c) závoj zo solí z omietky alebo múru 3. ztemnenie - tmavé škvrny na nástennej maľbe 4. zvetranie farebnej vrstvy, spráškovatenie 5. trhliny a trhlinky 6. poškodenie zatekaním dažďovej vody 7. uvoľňovanie a odpadávanie omietkovej vrstvy maľby
nástenná maľba
sgrafito
navštívte galériu DIELO.eu tvorba sučasných slovenských autorov freska - reštaurovanie sakrálne maľby - reštaurovanie sakrálne, nástenné maľby, fresky, reštaurovanie

Kazy na Nástenných maľbách

      Z      technického      stanoviska rozo-znávame       dve       skupiny násten-ných   malieb:   maľby   na suchej     omietke     a     fresky     a sgrafitá.      Spôsoby     maľovania     týchto dvoch   skupín   sú   čo   do   niekto- rých    technických    podrobností rozdielne.      Preto      aj      príčiny rozkladu   týchto   malieb   sú   pre každú      techniku      do      určitej miery     iné     alebo     sú     aspoň vyvolané    inými    vplyvmi,    iným chemickým     alebo     fyzikálnym dejom.

reštaurovanie nástenných malieb